Stadgar

STADGAR FÖR VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I MALMÖ antagna vid mötet den 26 april 2004 och ändrade under § 3 på årsmötet den 17 februari 2005 § 1. Syfte Föreningens syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvens och de varvsanställdas betydelse och historia. § 2. Medlemskap Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens syfte och som erlägger medlemsavgift. Medlemskap kan vinnas av så väl enskild person som organisation och företag. § 3. Årsmöte Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara tillgänglig senast 14 dagar före årsmötesdagen. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: a/ Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna året. b/ Kassarapport. c/ Revisionsberättelse. d/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. e/ Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. f/ Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. g/ Fastställande av medlemsavgifter. h/ Behandling av förslag väckta av styrelsen eller föreningens övriga medlemmar. Sådana förslag skall för att kunna tas upp som särskild punkt på dagordningen vara inlämnade till styrelsen före mars månads utgång. § 4. Styrelsen Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, fem övriga styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter. Samtliga väljs av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår, med förskjuten mandattid enligt följande. Ena året väljs separat ordförande, tre av de övriga styrelseledamöterna samt en styrelsesuppleant. Andra året väljas separat kassör, två av de övriga styrelseledamöterna samt en styrelsesuppleant. För särskilda arbetsuppgifter, eller som sakkunniga, kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen. Styrelsens uppgift är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhets- berättelse, kassarapport samt förslag till verksamhetsplan och budget. § 5. Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår två revisorer och två suppleanter för dessa. Dock så, att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor och en suppleant. § 6. Valberedning Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre föreningsmedlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en av de valda till sammankallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå ledamöter av styrelse och revisorer, samt till årsmöte eller medlemsmöte andra funktionärer som beslutas av årsmöte eller medlemsmöte. § 7. Medlemsmöte Utöver årsmötet skall minst ett allmänt möte hållas under verksamhetsåret. Kallelse till medlemsmöte skall vara utfärdat minst 14 dagar före årsmötesdagen. § 8. Val Om vid val mer än ett namn föreslagits skall omröstning ske med slutna valsedlar. § 9. Organisationernas ombud Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisationen etc. skall vid årsmöte och medlemsmöte kunna förete fullmakt. § 10. Uteslutning Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej betalt årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner har verkat mot föreningens syften och intressen. § 11. Stadgar Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslaget till ändring skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst två tredjedels majoritet. § 12. Upplösning Föreningen upplöses om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en, högst sex månader. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas vid upplösningen till förening, organisation eller institution med syften liknande föreningens, enligt årsmötets bestämmande.